Số: 119/UBND-NV

Đăng lúc: Thứ tư - 05/07/2017 05:41
In ra Lưu bài viết này
Về việc tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của UBND huyện
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TAM ĐƯỜNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 119/UBND-NV
Về việc tự đánh giá, chấm điểm,
xác định Chỉ số cải cách hành chính
năm 2016 của UBND huyện
 
Tam Đường, ngày 20 tháng 02 năm 2017
 
Kính gửi:  
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng Tư pháp huyện;
- Văn phòng HĐND - UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.
 
Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 20/6/2016 của UBND huyện Tam Đường xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND huyện Tam Đường thành lập Hội đồng tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện và thẩm định kết quả tự đánh giá của UBND các xã, thị trấn,
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của UBND huyện, cụ thể như sau:
1. Phòng Nội vụ huyện: Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm thuộc các lĩnh vực Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Hiện đại hóa nền hành chính ở Tiêu chí Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động.
(Có phụ lục 01 đính kèm)
2. Phòng Tư pháp huyện: Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm thuộc lĩnh vự Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính.
(Có phụ lục 02 đính kèm)
3. Văn phòng HĐND – UBND huyện: Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm thuộc lĩnh vực Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
(Có phụ lục 03 đính kèm)
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm thuộc lĩnh vực Thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập.
(Có phụ lục 04 đính kèm)
5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm thuộc lĩnh vực Hiện đại hóa nền hành chính ở Tiêu chí Ứng dụng công nghệ thông tin.
(Có phụ lục 05 đính kèm)
* Chú ý: Các cơ quan, đơn vị không chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định chấm điểm thông qua điều tra xã hội học.
6. Các cơ quan, đơn vị gửi kết quả chấm điểm kèm theo 01 bản phô tô tài liệu kiểm chứng (đối với các Tiêu chí, Tiêu chí thành phần có tài liệu kiểm chứng) hoặc kèm theo Báo cáo giải trình (đối với các Tiêu chí, Tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng) về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) trước ngày 02/3/2017.
UBND huyện Tam Đường yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Từ Hữu Hà
  Tải về tại đây:
/uploads/cctthc/2017_07/cv-so-119.doc
Tác giả bài viết: Từ Hữu Hà
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 3234
  • Tháng hiện tại: 64387
  • Tổng lượt truy cập: 2360035