Số 37- HD/BTGHU

Đăng lúc: Thứ ba - 04/07/2017 04:00
In ra Lưu bài viết này
HƯỚNG DẪN Nội dung tuyên truyền tháng 7/2017
HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG
BAN TUYÊN GIÁO
 
Số 37- HD/BTGHU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Tam Đường, ngày 26 tháng 6 năm 2017
 
 
HƯỚNG DẪN
Nội dung tuyên truyền tháng 7/2017
                                                                         
Căn cứ Hướng dẫn số 49 -HD/BTGTU, ngày 19/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2017, cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng…; việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
          2. Tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh, huyện vào cuộc sống; với những nội dung trọng tâm là:
          - Tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương: Những nội dung cơ ban của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Quy định số 59- QĐ/TW, ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; Hướng dẫn số 08- HD/BTCTW, ngày 15/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thuế; cơ chế, chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
          - Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; kết quả kỳ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021; kết quả kỳ họp 4 HĐND huyện Tam Đường khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
          - Tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, trong đó tập trung tuyên truyền: Thông báo số 476- TB/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường. Tiếp tục tuyên truyền  chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XIX: Chương trình phát triển cây chè chất lượng cao; Chương trình phát triển dịch vụ du lịch.
          - Tập trung tuyên truyền tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Đường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo Hướng dẫn số 31- HD/BTGHU, ngày 26/4/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2020).
          3. Tập trung tuyên truyền kết quả sau 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai học tập Nghị quyết Trưng ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (theo Hướng dẫn số 34- HD/BTGHU, ngày 12/5/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chú trọng việc phát hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.
4. Tuyên truyền các hoạt động phát triển kinh tế: sản xuất vụ mùa; trồng mới và chăm sóc các loại cây có giá trị kinh tế (cây chè, Cam, Đào, Mít Thái Lan, Bơ, Mắc ca ...) việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; hiệu quả từ các chương trình, dự án; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, qua đó đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả khó khăn ngay tại cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
5. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử sụng, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống ô nhiễm môi trường. Công tác tuyên truyền cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội, hướng mạnh vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có nguy cơ cao; kịp thời tuyên truyền phổ biến những kiến thức, kỹ năng chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của.
  6. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công (hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tại tỉnh Lai Châu, thời gian cuối tháng 7/2017). Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí (theo Kế hoạch số 73- KH/HU, ngày 4/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

          7. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

  8. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công; chăm sóc, quan tâm và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện bình đẳng giới; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân.
9. Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhất là việc lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, trong đó tập trung tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ma túy, trật tự xã hội, buôn bán người qua biên giới, phụ nữ bỏ nhà đi không rõ lý do, di cư tự do, an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự; xuất - nhập cảnh trái phép.
10. Công tác tuyên truyền cần gắn với việc nắm chắc tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện kịp thời phản ánh những vấn đề bất cập, bức xúc nảy sinh tại cơ sở đang được dư luận quan tâm, qua đó giúp các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng  nắm bắt kịp thời và có biện pháp giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tránh xảy ra tình trạng khiếu kiện tập trung đông người, vượt cấp.
* Một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 7/2017
  - Kỷ niệm 30 năm ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2017); 67 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2017); 63 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (20/7/1954 - 20/7/2017); 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017); 22 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2017).
  - Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) (Tuyên truyền theo Hướng dẫn số 07- HD/HU, ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy ).
          - Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV; kỳ họp 4 HĐND huyện Tam Đường khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (B/c),
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện,
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, Thị trấn,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Lưu.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
Vũ Ngọc Sơn
 
 Tải về tại đây
/uploads/cong-van-khoi-dang/2017_07/hd-tuyen-truyen-thang-7.2017.doc
Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 3234
  • Tháng hiện tại: 64405
  • Tổng lượt truy cập: 2360053