Số 38- HD/BTGHU

Đăng lúc: Thứ tư - 05/07/2017 00:10
In ra Lưu bài viết này
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm chia tách, thành lập huyện Tam Đường (21/9/2002 – 21/9/2017)
HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 38- HD/BTGHU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Tam Đường, ngày 26 tháng 6 năm 2017
 
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm chia tách,
thành lập huyện Tam Đường (21/9/2002 – 21/9/2017)
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 15 năm chia tách và thành lập huyện Tam Đường (21/9/2002 – 21/9/2017), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ, quân và dân trong huyện nhằm giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, khơi dậy niềm tự hào quê hương; khẳng định những thành tựu huyện đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 15 năm chia tách, thành lập huyện Tam Đường.
- Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực lao động sản xuất, công tác và học tập, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.
- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, đảm bảo thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trọng các tầng lớp Nhân dân; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.  
II. NỘI DUNG  
1. Nội dung tuyên truyền
          - Tuyên truyền về truyền thống lịch sử văn hóa, đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện; giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người, tiềm năng, lợi thế của huyện.
          - Tuyên truyền những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền làm nổi bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của huyÖn sau 15 năm chia tách, thành lập huyện.
- Tuyên truyền các mô hình sản xuất, làm kinh tế có hiệu quả, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học công nghệ… Những chuyển biến trong đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; sự thay đổi bộ mặt đô thị và những nét khởi sắc của đời sống nông thôn; phong trào xây dựng nông thôn mới...
- Tuyên truyền việc thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XIX vào cuộc sống. Trong đó tập trung tuyên truyền việc cụ thể hóa các nghị quyết, đề án của huyện về phát triển cây chè, phát triển dịch vụ du lịch; đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế và triển vọng của huyện Tam Đường trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch..., nhằm thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
- Tuyên truyền những điển hình, những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước hướng về kỷ niệm 15 năm chia tách, thành lập huyện; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác.
          - Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm 15 năm chia tách, thành lập huyện gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.
2. Hình thức tuyên truyền
          - Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của huyện như: Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; hệ thống truyền thanh cơ sở; Cổng thông tin điện tử huyện.
  - Tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, nói chuyện truyền thống, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể...
  - Tuyên truyền cổ động trực quan qua hệ thống panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu; treo cờ Tổ quốc.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng; thông tin lưu động.
          3. Thời gian tuyên truyền
          Từ tháng 6/2017 đến hết tháng 9/2017; tập trung cao điểm tuyên truyền các hoạt động chào mừng, tăng cường các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan từ ngày 10/9/2017 đến ngày 21/9/2017.
          4. Tài liệu tuyên truyền
          Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 15 năm chia tách và thành lập huyện Tam Đường (21/9/2002 – 21/9/2017) gửi các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị làm tài liệu tuyên truyền.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Các chi, đảng bộ trực thuộc
Căn cứ hướng dẫn này xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền theo nội dung trên tại địa phương, đơn vị; đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm; treo băng zôn, cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị tạo không khí sôi nổi trong những ngày tổ chức kỷ niệm.
Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại khu vực trung tâm, khu đông dân cư, các trục đường chính...; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng.
          2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
          Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân. Cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm chia tách, thành lập huyện.
          Phát động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân treo cờ Tổ quốc, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp tại các khu dân cư.
3. Phòng Văn hoá và Thông tin
 Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng.
          Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống hệ thống panô, áp phích, cờ, băng zôn, khẩu hiệu tại trung tâm huyện; thông tin lưu động.
          4. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện
Xây dựng kế hoạch, mở chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 15 năm chia tách, thành lập huyện Tam Đường; đăng tải các thông tin, hoạt động chào mừng lên Cổng thông tin điện tử huyện.
Kịp thời đưa tin, phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm của các địa phương, đơn vị.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
   1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 15 năm chia tách và thành lập huyện Tam Đường (21/9/2002 – 21/9/2017)!
   2. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm chia tách, thành lập huyện (21/9/2002 – 21/9/2017)!
3. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX!
4. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
5. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa  Tam Đường thành huyện phát triển khá trong tỉnh!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 15 năm chia tách và thành lập huyện Tam Đường (21/9/2002 – 21/9/2017), đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan tuyên truyền của huyện tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c),
- Thường trực Huyện ủy, UBND huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- UBMTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các cơ quan tuyên truyền huyện,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Hải Đường
 
 
 
Tác giả bài viết: Phạm Hải Đường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 3234
  • Tháng hiện tại: 64255
  • Tổng lượt truy cập: 2359903