Trang Thông tin điện tử huyện Tam Đường

http://tamduong.laichau.gov.vn


THÔNG BÁO

Nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG
 
Số 118/TB-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tam Đường, ngày 01 tháng 11 năm 2016
 
THÔNG BÁO
Nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 3
HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
         
Căn cử Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/6/2016 của HĐND huyện Tam Đường về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện Tam Đường khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Sau khi thống nhất với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục thi hành an dân sự huyện. Thường trực HĐND huyện thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
I. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP
Kỳ họp dự kiến được tổ chức từ ngày 13-15/12/2016.
II. NỘI DUNG KỲ HỌP
1. Xem xét các báo cáo của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện; các văn bản của UBND huyện trình tại kỳ họp.
2. Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND trình tại kỳ họp.
3. Chất vấn và trả lời chất vấn.
4. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.
III. CÁC VĂN BẢN TRÌNH KỲ HỌP
1. Hội đồng nhân dân huyện
1.1. Các báo cáo
- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
- Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2016;
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021;
- Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021; kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện;
- Báo cáo tổng hợp những nội dung Thường trực HĐND huyện thống nhất với UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ phát sinh 6 tháng cuối năm 2016;
- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hoạt động năm 2016 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2017.
1.2. Các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Tam Đường khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021;
- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021;
- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021;
- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý sau đầu tư các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện;
- Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2016, dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2017.
2. Ủy ban nhân dân huyện
2.1. Các Báo cáo
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2016; kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2017.
- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017.
- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.
-  Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.
- Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2016;
- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.
- Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, ghi danh mục đầu tư XDCB năm 2017 (Nguồn ngân sách Nhà nước).
- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện; kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện.
2.2. Các Tờ trình và dự thảo nghị quyết
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2017.
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2017.
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ghi danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 (Nguồn ngân sách Nhà nước).
3. Văn bản của các cơ quan liên quan
- Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình vi phạm và tội phạm năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
- Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử thi hành án hình sự năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
- Báo cáo của Thi hành án dân sự huyện về tình hình thi hành án dân sự năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
- Thông báo của Uỷ ban MTTQVN huyện về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2016 và những kiến nghị với HĐND và UBND huyện.
IV. CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
Trên đây là Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu HĐND huyện triển khai, thực hiện./.
 
Nơi nhận: TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
- TT HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Phong Vĩnh Cường
 

Tải về tại đây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down