TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM ĐƯỜNG LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Thứ năm - 13/08/2020 21:07 606 0
TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM ĐƯỜNG LẦN THỨ XX,
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
-----
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại
biểu Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành từ
ngày 13 đến ngày 15/7/2020 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện. Đại biểu dự Đại
hội đã dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo do Ban Chấp hành Đảng
bộ huyện khóa XIX trình Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (sau đây gọi
tắt là Nghị quyết Đại hội).
Thực hiện Kế hoạch số 02 -KH/HU ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện
ủy về việc "Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025"; để phục vụ việc
học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cho cán
bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn Tài liệu
hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XX, nhiệm kỳ
2020-2025./.
Tháng 7 năm 2020
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG


Câu hỏi 1: Chủ đề, phương châm của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
Tam Đường lần thứ XX được xác định như thế nào?

Trả lời:
- Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XX được xác
định là: "Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát
huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch;
bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Tam Đường đạt chuẩn nông thôn mới".
- Phương châm của Đại hội là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”.

Câu hỏi 2: Những kết quả nổi bật và hạn chế về phát triển kinh tế trong
nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:
* Kết quả nổi bật: Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, huy động và sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng gắn với tiềm năng,
thế mạnh của từng vùng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; tăng
12,5 triệu đồng so với năm 2015.
- Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt được những kết quả tích cực; đẩy mạnh ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi, đưa nhiều loại cây trồng mới, giống mới có năng suất, chất lượng cao
vào sản xuất. Sản lượng lương thực đạt 43.200 tấn, tăng 3.750 tấn so với năm 2015,
bình quân lương thực đầu người 736 kg/người/năm; phát triển, mở rộng diện tích một
số cây trồng có giá trị kinh tế, hình thành các vùng sản xuất tập trung, thâm canh theo
vùng như chè chất lượng cao, mắc-ca, sơn tra, cây ăn quả (cam, đào, lê...) và một số
cây dược liệu. Công tác quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ, trồng mới và chi trả các chế độ
về bảo vệ, phát triển rừng được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện
có hiệu quả, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, cơ sở hạ
tầng nông thôn từng bước hoàn thiện; vệ sinh môi trường, xây dựng bản xanh, sạch,
đẹp gắn với phát triển du lịch mang lại nhiều kết quả tích cực... Trong nhiệm kỳ, có
thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế 08/12 xã); bình quân đạt 16 tiêu chí/xã.
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu
phát triển kinh tế, xã hội. Đến nay có 98,7% số bản có đường giao thông đến bản được
cứng hóa đi lại thuận tiện; 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100%
số bản và 99,7% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.
- Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng đáp ứng nhu cầu sản
xuất, tiêu dùng của Nhân dân; dịch vụ du lịch được chú trọng khai thác, doanh thu dịch
vụ du lịch tăng trưởng khá.
- Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh của huyện và hoạt
động xúc tiến đầu tư được chú trọng; khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp
đầu tư vào địa bàn, đã thu hút được 26 dự án với tổng vốn đầu tư 4.050 tỷ đồng.
- Quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản được tăng cường, đã khắc
phục tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Từng bước thực hiện các biện pháp
phòng ngừa, kiểm soát, xử lý ô nhiễm trong sản xuất và các hoạt động dễ gây ô nhiễm
môi trường.
* Hạn chế:
- Còn 01 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế không đạt Nghị quyết đề ra (thu ngân sách
trên địa bàn, đạt 62% nghị quyết).
- Phát triển sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đa dạng ngành nghề,
chưa tạo được nhiều sản phẩm hàng hóa đặc trưng. Hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ
thuật vào sản xuất chưa cao. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đạt song chất lượng
một số tiêu chí chưa bền vững (tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, môi trường).
- Thu hút đầu tư chưa nhiều; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa
phát triển.
- Công tác quy hoạch phát triển du lịch có mặt còn hạn chế, kết cấu hạ tầng du lịch
chưa được đầu tư đồng bộ,

Câu hỏi 3: Những kết quả nổi bật và hạn chế về phát triển văn hóa - xã hội
trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Trả lời:
* Kết quả nổi bật:
- Chất lượng giáo dục toàn diện, phổ cập giáo dục các cấp học, giáo dục vùng
đặc biệt khó khăn được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học
được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa; chất lượng học sinh giỏi có chuyển biến
rõ nét, hàng năm số học sinh giỏi các cấp tăng. Đến nay, huyện có 20/40 trường đạt
chuẩn quốc gia; 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn; tỷ lệ chuyển lớp,
chuyển cấp đạt 99% (tăng 4,1%); tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông 96% (tăng
12,2%). Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được duy trì và
có bước phát triển mới.

- Công tác khám, chữa bệnh được duy trì tốt, chất lượng, điều kiện phục vụ
khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; thực hiện có hiệu quả Đề án bệnh viện
vệ tinh của Bệnh viện E Trung ương. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế,
công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch, có hiệu
quả. Các chỉ tiêu về y tế đều đạt và vượt mục tiêu đề ra (5 bác sỹ/vạn dân, 100% xã
đạt tiêu chí quốc gia về y tế).
- Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình có sự chuyển biến về chất lượng; tỷ lệ
sinh bình quân giảm 0,96‰/năm (giảm 4,8‰ so với năm 2015); tỷ lệ sinh con thứ 3
trở lên giảm còn 13,5% (giảm 3,3% so với năm 2015).
- Hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống được
nâng cao. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cấp chính
quyền, cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, nhất là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
"Một cửa" cấp huyện, cấp xã, phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của tổ chức và cá nhân.
- Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng phục vụ tốt các
đợt sinh hoạt chính trị và các sự kiện lớn, các ngày lễ kỷ niệm. Phong trào "Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được tập trung thực hiện, chất lượng được nâng
lên; có 85% hộ gia đình, 80,2% bản, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.
Hoạt động thông tin, truyền thông được quan tâm đầu tư, phản ánh kịp thời đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của
địa phương.
- Thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn 18,22%,
bình quân giảm 4,5%/năm. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện
đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
tăng cao. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm, 100% xã, thị trấn đạt tiêu
chuẩn phù hợp với trẻ em. Các chính sách dân tộc được triển khai thực hiện đồng bộ.
* Hạn chế:
- Chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hoạt động văn hóa,
thông tin truyền thông có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng dịch vụ du
lịch chưa cao.
- Kết quả giảm nghèo của một số xã chưa thực sự bền vững; đời sống một bộ phận
đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
hiệu quả còn thấp.

Câu hỏi 4: Những kết quả nổi bật và hạn chế về thực hiện nhiệm vụ Quốc
phòng - an ninh nhiệm kỳ 2015-2020?


Trả lời:
* Kết quả nổi bật:
- Công tác quân sự, quốc phòng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập, xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kiến thức
quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch; tuyển
quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.
- An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Thực hiện có hiệu quả
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt
chuẩn về an ninh trật tự; dòng họ tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự, gắn với thực hiện
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các
chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm. Hoàn thành việc bố trí công
an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.
- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước đổi mới theo
hướng đa dạng hóa về hình thức, nội dung sát với các vấn đề nhân dân quan tâm.
Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện đảm bảo quy định. Công tác
phòng chống tham nhũng, lãng phí, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo được chú trọng.
* Hạn chế:
Công tác phối hợp, nắm, xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở có việc còn hạn chế.
Tình hình an ninh trật tự, tai tệ nạn xã hội một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.
Chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có nội dung còn hạn chế.

Câu hỏi 5: Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện
đạt được những kết quả như thế nào và còn hạn chế gì?
Trả lời:

* Kết quả nổi bật:
- Đảng bộ huyện đã chú trọng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng. Thường xuyên
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để định hướng, lãnh đạo giải quyết tốt các
vấn đề xã hội quan tâm. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng học tập, quán triệt các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể.
Tăng cường việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.
- Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn theo hướng
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở
đảng, đảng viên, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm chỉ đạo
kịp thời. Hằng năm, trên 97% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,
6
không có tổ chức Đảng yếu kém; 99,1% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; kết
nạp 645 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 129% nghị quyết.
- Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục có sự đổi mới về nội dung,
phương thức hoạt động, nâng lên về chất lượng. Các vấn đề bức xúc trong nhân dân
được tập trung chỉ đạo giải quyết; dân chủ cơ sở được phát huy. Phong trào thi
đua “Dân vận khéo” ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới, góp phần huy
động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của
Đảng; giải quyết kịp thời, đơn thư khiếu nại, tố cáo không để tình trạng kéo dài. Qua
kiểm tra, giám sát các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 52 đảng viên, góp phần thực hiện
nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, kịp thời uốn nắn, khắc phục
những mặt yếu kém, hạn chế, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và
đảng viên; giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
- Lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; tạo được chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, tác phong, ý thức
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ chính trị.
- Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng tiếp tục được đổi mới, đảm bảo sự
lãnh đạo toàn diện, tập trung; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt chế
độ tự phê bình và phê bình, vai trò lãnh đạo của tập thể, cá nhân phụ trách, tính tiền
phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
* Hạn chế:
- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng có mặt còn hạn chế;
phương thức lãnh đạo có nơi chậm đổi mới; nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ
có nơi chưa cao, tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Việc củng cố, bổ sung cán bộ ở
những nơi còn thiếu có trường hợp chưa kịp thời.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa toàn diện
trên các lĩnh vực; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn ít.
- Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền cơ sở có lúc, có việc
thiếu linh hoạt, phương pháp thuyết phục, vận động quần chúng chưa hiệu quả
- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số cấp ủy, tổ chức đảng
hiệu quả chưa cao, chưa có giải pháp quyết liệt để sửa chữa, khắc phục những tồn tại,

khuyết điểm đã chỉ ra. Chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa rõ nét; việc đưa nội dung Chỉ thị 05-
CT/TW vào sinh hoạt chi bộ định kỳ có nơi chưa nề nếp.
Câu hỏi 7: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng chính quyền các
cấp, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện như
thế nào? còn những hạn chế gì?

Trả lời:
* Kết quả:
- Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả
các kỳ họp; thường xuyên giao ban hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.
Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân được tăng cường; kịp thời ghi nhận ý
kiến, tâm tư chính đáng của cử tri để kiến nghị và đôn đốc việc giải quyết của cơ quan
có thẩm quyền.
- Tổ chức bộ máy của chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố,
kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có chuyển biến tốt.
Công tác sơ kết, tổng kết và xây dựng, ban hành các kế hoạch, đề án phát triển trên
các lĩnh vực được tăng cường, gắn với việc kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức
thực hiện. Cải cách hành chính đạt một số kết quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức từng bước chuẩn hóa, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn,
đặc biệt là đội ngũ công chức cấp xã; tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác được
nâng lên.
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục
có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, bám sát
các nhiệm vụ của địa phương. Chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung triển khai thực hiện theo Quyết
định 217, 218 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân phát huy
vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới gắn với tổ chức và thực hiện các phong
trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.
* Hạn chế:
- Năng lực hoạt động của một số đại biểu HĐND xã còn hạn chế.
- Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền có việc chưa
quyết liệt, hiệu quả chưa cao, nhất là cơ sở. chỉ đạo, ,.
- Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển
khai tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào chưa đồng bộ và

thường xuyên, nhất là ở cơ sở. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của một số đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở còn
lúng túng, hiệu quả chưa cao.

Câu hỏi 8: Nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, hạn chế được Đại
hội chỉ ra là gì?
Trả lời:

- Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện xây dựng chưa sát với tình
hình thực tế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao; việc
vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước của một số cấp ủy còn chậm, chưa sáng tạo, thiếu kiên quyết.
- Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, đặc biệt là cơ sở có lúc, có việc
chưa tập trung, chưa chủ động, thiếu sâu sát; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm
vụ giữa các cơ quan, đơn vị và cơ sở có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời; chất
lượng tham mưu của một số phòng, ban chuyên môn huyện có lúc, có việc chưa sát
với yêu cầu.
- Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có nơi chưa chặt chẽ. Tinh thần trách nhiệm và sự
gương mẫu ở một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa cao. Một số cán bộ chủ
chốt cơ sở còn hạn chế về trình độ, năng lực công tác.

Câu hỏi 9: Từ thực tiễn lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã rút ra những
kinh nghiệm gì?

Trả lời: Qua thực tiễn, Đảng bộ huyện đã rút ra 5 kinh nghiệm sau:
Một là, giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; thực
hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố xây dựng hệ thống chính trị từ
huyện đến cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền
các cấp; vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực
tiễn của huyện; tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh trong triển khai
các nhiệm vụ chính trị.
Hai là, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ vừa bảo đảm sự
lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước và
các tổ chức chính trị - xã hội. Quá trình lãnh đạo phải giữ vững các nguyên tắc xây
dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành nghiêm pháp luật, các
quy định, quy chế làm việc.

Ba là, huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển;
đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính
quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của
cán bộ, công chức, đảng viên, phát huy tính nêu gương của người đứng đầu.
Bốn là, Phát huy tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân
khảo sát, nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế. Xây dựng kế hoạch, giải pháp
thực hiện nhiệm vụ cụ thể; tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của trung ương, của tỉnh tập
trung giải quyết, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm đúng mức đến phát triển
nông, lâm nghiệp, tập trung xây dựng nông thôn mới đúng hướng; tăng cường quảng
bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư cho phát triển du lịch.
Năm là, Thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, trọng tâm là đánh giá, bố trí và
thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ
chốt từ huyện đến cơ sở. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu
dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Câu hỏi 10: Mục tiêu tổng quát, Chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ
2020-2025, được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX xác định là gì?
Trả lời:

- Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ huyện xác định là:
Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trọng sạch, vững mạnh; nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung chất lượng cao; nâng cao chất
lượng xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường,
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm
sóc sức khỏe Nhân dân; tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững; đẩy
mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt
đẹp của các dân tộc; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện
Tam Đường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025.
- Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đề ra 02 chương trình trọng điểm, đó là:
1) Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm.
2) Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.


Câu hỏi 11: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đề ra mấy chỉ tiêu chủ
yếu? là những chỉ tiêu chủ yếu nào?
Trả lời:

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu; cụ thể như sau:
1. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Thu ngân
sách trên địa bàn đạt 55 tỷ đồng.
2. Tổng sản lượng lương thực có hạt 39.500 tấn; trồng chè mới 400ha; tỷ lệ che phủ
rừng lên 50,5%; tăng trưởng đàn gia súc 5-6%. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
3. 100% bản có đường ô tô hoặc xe máy được cứng hóa, đi lại thuận lợi; 100%
hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% trường lớp học được xây dựng kiên cố
và bán kiên cố.
4. Tổng lượt khách du lịch đạt trên 600.000 lượt; doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt
trên 230 tỷ đồng, tăng trung bình 15%/năm.
5. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 58% trở lên. Tỷ lệ học sinh đến trường: mẫu giáo
trên 98%; học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 98%; trung học cơ sở trên 95%.
6. Duy trì, nâng cao chất lượng 12 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; mức giảm tỷ lệ sinh
hằng năm 0,5‰/năm; tỷ suất tăng dân số tự nhiên giảm còn 13,5‰; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5
tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 18%, thể thấp còi dưới 26,7%.
7. 100% bản có nhà văn hóa; 88% số hộ gia đình, 86% số khu dân cư, 96% cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
8. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; giải quyết việc làm cho 5.500 lao
động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%.
9. 90% dân số Thị trấn được sử dụng nước sạch qua hệ thống cung cấp nước tập
trung; 98% chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn được thu gom, xử lý; 100% số
xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.
10. Hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
trở lên, kết nạp từ 70 đảng viên trở lên; trên 90% chính quyền cơ sở đạt từ khá trở lên;
trên 75% tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt từ khá trở
lên. Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Câu hỏi 12: Những nhiệm vụ chủ yếu về phát triển nông, lâm nghiệp, xây
dựng nông thôn mới nhiệm kỳ 2020-2025, được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XX xác định như thế nào?
Trả lời:


1. Nhiệm vụ phát triển nông - lâm nghiệp
- Tiếp tục quy hoạch và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng
hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo
hướng phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào cải tạo, thâm
canh tăng vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, tiêu chuẩn kỹ thuật,
truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.
- Tổ chức lại vùng sản xuất lúa hàng hóa có giá trị kinh tế cao (600ha); mở rộng
vùng chè tập trung chất lượng cao (trồng mới 400ha); bảo tồn, khai thác hiệu quả số
lượng chè cổ thụ hiện có, trồng bổ sung để mở rộng diện tích gắn với xây dựng nhãn
hiệu hàng hóa; tiếp tục phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả ôn đới (trồng mới
120ha) tạo thành vùng tập trung với quy mô trên 300ha; chuyển đổi một số diện tích
đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang phát triển một số cây trồng có hiệu quả kinh tế
cao, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Chanh leo, chuối
dong riềng...; phát triển cây dược liệu (trồng mới 1,5 ha cây sâm Lai Châu và cây bảy lá
một hoa, 50ha các cây dược liệu khác),
- Phát triển chăn nuôi gia súc tập trung theo hướng bán công nghiệp và công nghiệp
có kiểm soát (thu hút từ 1-2 doanh nghiệp). Khai thác hiệu quả diện tích mặt nước hiện
có; tạo điều kiện thuận lợi phát triển nuôi cá nước lạnh với các loại cá có giá trị kinh tế
cao. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được 2-3 sản phẩm nông nghiệp hàng hóa.
- Tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện có, tăng cường khoanh nuôi tái sinh rừng, nhất
là rừng phòng hộ đầu nguồn; thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư và liên kết với người dân
để trồng rừng với những cây gỗ lớn có giá trị (trồng mới 400 ha).
2. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
- Tập trung chỉ đạo, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
tại các xã đã đạt chuẩn, chú trọng vào các tiêu chí chưa bền vững (môi trường, tổ chức
sản xuất, thu nhập, hộ nghèo…).
- Lồng ghép các nguồn vốn, huy động có hiệu quả các nguồn lực và sự tham gia
của Nhân dân để đầu tư xây dựng 4 xã đạt chuẩn; từng bước xây dựng một số bản đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao: Lao Tỷ Phùng (xã Nùng Nàng), Chu Va 6 (xã Sơn
Bình), Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu), Lao Chải 1 (xã Khun Há), Bản Thẳm (xã Bản
Hon), gắn với phát triển du lịch. Xây dựng thành công huyện Tam Đường đạt chuẩn
nông thôn mới vào năm 2025.
Câu hỏi 13: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã xác định những nhiệm
vụ gì để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; kết cấu hạ tầng; du lịch?


Trả lời:
1. Nhiệm vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
- Thu hút đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế như: chế biến nông,
lâm sản, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Từng bước đầu tư xây dựng
công nghiệp chế biến, tạo sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.
- Quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích phát triển các làng nghề và
nghề truyền thống như: nghề dệt thổ cẩm (xã Bản Hon, Bình Lư); nghề sản xuất sản phẩm
từ mây tre đan (xã Hồ Thầu, Bản Giang); nghề rèn đúc (xã Tả Lèng, Khun Há); sản xuất
miến dong (xã Bình Lư).
2. Nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng:
Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng vùng sản xuất nông
nghiệp hàng hóa tập trung, vùng nông thôn. Quan tâm đầu tư các công trình giao
thông liên bản, đường vào các bản. Lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hạ tầng phục vụ
phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, y tế, chỉnh trang đô thị.
Tiếp tục thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng du
lịch, các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, xây dựng nông thôn mới.
3. Nhiệm vụ về du lịch:
- Tập trung quy hoạch chi tiết phát triển du lịch trên địa bàn huyện; xây dựng mới
một số điểm du lịch. Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các
dân tộc. Tăng cường quảng bá, kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển du lịch.
- Tập trung huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; đa dạng hoá
và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Quan tâm đầu tư một số điểm có tiềm năng
du lịch như: Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu); Lao Chải 1, Ma Sao Phìn cao, Ma Sao Phìn
thấp (xã Khun Há), Bản Thẳm (xã Bản Hon), Chu va 6-8 (xã Sơn Bình); Lao Tỷ Phùng
(xã Nùng Nàng) gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng, liên kết tua, tuyến du lịch
với các trung tâm du lịch lớn như: Sa Pa (Lào Cai), Điện Biên, Hà Nội,...;

Câu hỏi 14: Nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội được Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ XX xác định như thế nào?
Trả lời:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các
mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục
các cấp học, xóa mù chữ. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
học, xây dựng mới 02 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học - THCS đạt chuẩn quốc
13
gia. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục, coi trọng quản lý chất
lượng giáo dục và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng và nâng cao
chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về
chất lượng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới; tiếp tục thực hiện tốt công
tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài.
- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân
dân. Làm tốt công tác y tế dự phòng, duy trì và nâng điểm các tiêu chí trong xây dựng
xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đổi mới phong
cách, thái độ phục vụ, y đức của cán bộ y tế; xây dựng bệnh viện tuyến huyện xanh -
sạch- đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh, phấn
đấu có 70% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử. Duy trì, nâng tỷ lệ người
dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99% dân số. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch
cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi thể chiều cao/tuổi và cân
nặng/tuổi.
- Thực hiện có hiệu quả các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số, từng
bước chuyển trọng tâm sang “dân số và phát triển".
- Chú trọng xây dựng và phát triển nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm nông
nghiệp (2-3 sản phẩm). Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001 trong cơ quan, đơn vị.
- Tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao. Lồng ghép hiệu quả các nội dung phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông
thôn mới. Bảo tồn, phát triển một số giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thành
sản phẩm du lịch đặc trưng như: lễ hội nhảy lửa, tủ cải của dân tộc Dao; lễ hội gầu tào
(xã Tả Lèng); lễ cúng rừng, cúng trâu, mừng cơm mới của dân tộc Lự; lễ hội té nước
dân tộc Lào. Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình, bản
làng văn hóa.
- Nâng cao chất lượng tin bài, tăng thời lượng phát sóng truyền thanh, truyền hình
huyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật
của Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo
bền vững. Duy trì thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận được các dịch vụ
xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch - vệ sinh môi trường và tiếp cận
thông tin; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động, đào tạo
nghề cho trên 2.400 lao động, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Giải quyết

đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công,
các đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, xây dựng xã, thị
trấn phù hợp với trẻ em. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình quốc gia về bình đẳng
giới, xây dựng gia đình, cộng đồng dân tộc ấm no, hạnh phúc.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng chống tệ nạn xã hội trong
cộng đồng, làm tốt công tác cai nghiện, điều trị Methadone và dạy nghề, tổ chức lao
động sản xuất, tái hoà nhập cộng đồng cho người mắc tệ nạn xã hội.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách đối với đồng bào
dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tuyên truyền vận
động Nhân dân có niềm tin tôn giáo luôn tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Câu hỏi 15: Để đảm bảo quốc phòng, an ninh, Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XX đề ra những nhiệm vụ chủ yếu gì?
Trả lời:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân, khu vực phòng
thủ huyện ngày càng vững chắc. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng
chiến đấu, kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến. Tích cực xây
dựng, củng cố lực lượng, phương tiện, tổ chức tốt tập huấn, huấn luyện, luyện tập, diễn
tập các phương án tác chiến và kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho
các đối tượng; tuyển quân hằng năm đạt 100% kế hoạch giao.
- Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện tốt
chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu
tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử
xấu; tuyên truyền vận động Nhân dân cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình"
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường các biện pháp đấu tranh với các loại tội
phạm; nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", xây dựng
thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Duy trì, giữ
vững và tiếp tục xây dựng xã không có tệ nạn ma tuý; xây dựng khu dân cư bảo đảm
an toàn về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng, các vụ việc phát sinh ở cơ sở.

Câu hỏi 16: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã xác định nhiệm vụ công
tác xây dựng Đảng như thế nào?

Trả lời:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng
- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên
truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội
ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Chủ động, kịp thời nắm bắt và định
hướng tư tưởng, dư luận xã hội; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn,
các sự kiện chính trị, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức học tập, quán triệt nghị quyết; xây dựng
chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn;
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử địa
phương, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị. Chú trọng thực hiện Nghị quyết số 35-
NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác
cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực sự tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII);
làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đặc
biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đổi mới công tác đánh giá
cán bộ, chú trọng các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực
thực hiện nhiệm vụ.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, chất
lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ bản; làm tốt công
tác tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên..., Xây dựng tổ
chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính
trị nội bộ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
của Đảng; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng,
ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, sát với yêu cầu thực tiễn
Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên
khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, công khai,
đồng bộ kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính, góp phần giữ gìn đoàn kết, làm trong
sạch nội bộ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng;
Đổi mới nội dung phương thức công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng
cường nắm tình hình Nhân dân, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh
tại cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; vận động các tầng lớp Nhân dân
phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
- Thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo; nâng cao tinh thần cảnh
giác trước âm mưu các thế lực thù địch.
5. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
6. Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực
quản lý của chính quyền các cấp; đổi mới các mặt hoạt động của công tác xây dựng Đảng,
tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy
mạnh công tác nêu gương; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và
vai trò của cơ quan tham mưu và của từng cấp uỷ viên. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ
vững đoàn kết thống nhất trong Đảng; củng cố và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Câu hỏi 17: Nhiệm vụ xây dựng chính quyền các cấp được Đại hội XX Đảng
bộ huyện xác định như thế nào?
Trả lời:

- Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động
giám sát, khảo sát, tổ chức phiên giải trình theo thẩm quyền. Phối hợp tổ chức tốt hoạt
động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc giải quyết kịp thời đơn thư,
khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp
và năng lực cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân vào thực
tiễn. Nâng cao chất lượng tham mưu của chính quyền cho cấp ủy trong việc đề ra chủ
trương, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đẩy
mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong thực thi
công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò nêu gương của người đứng

đầu các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương
hành chính, các biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Câu hỏi 18: nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy
vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong nhiệm
2020-2025 là gì ?
Trả lời:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, hướng mạnh về cơ sở.
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị,
Qui định 124-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Thường xuyên
nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
- Tập trung xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy
sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đa dạng hóa các hình thức
tập hợp, đoàn kết Nhân dân và không ngừng củng cố, mở rộng tổ chức, tăng tỷ lệ kết
nạp, phát triển đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể. Nâng cao hiệu quả
công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực
hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các
nhiệm vụ chính trị của huyện, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn
mới, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Câu hỏi 19: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-
2025, Đảng bộ huyện đề ra những giải pháp chủ yếu nào?
Trả lời:

Đại hội XX Đảng bộ huyện đề ra 07 giải pháp chủ yếu là:
1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt
Nghị quyết Đại hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và sự đồng
thuận trong xã hội, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thành các chương
trình, kế hoạch để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng vào các ngành,
lĩnh vực ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo nguồn lực để thực hiện.

2. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh. Tạo mọi điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp vào đầu tư, liên
doanh, liên kết trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch; sử dụng hiệu quả các nguồn lực
đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện.
3. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, tập trung chỉ đạo triển khai
toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Phát huy vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu, phân công, phân cấp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các
ngành. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
4. Tập trung đầu tư hạ tầng, bố trí sắp xếp dân cư; giao thông nội đồng, vùng sản
xuất; phát triển một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; tăng cường
công tác quản lý Nhà nước; quan tâm, hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực; phát triển đa dạng loại hình dịch vụ du lịch chất lượng cao; đẩy mạnh công tác
quảng bá, mời gọi, thu hút đầu tư cho phát triển du lịch để khai thác tiềm năng, lợi thế
về du lịch trên địa bàn.
5. Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí;
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực trọng
điểm dễ xảy ra vi phạm, phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, uốn
nắn những biểu hiện lệch lạc, trì trệ, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.
6. Tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của
các cấp uỷ Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.
Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, tạo cơ hội cho cán bộ, đảng viên phát huy được năng lực, trí tuệ.
7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, công tác tuyên truyền, nhân rộng
các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, sơ tổng kết, biểu dương khen
thưởng, kịp thời để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc phấn
đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down