Phòng LĐTB&XH

Thứ năm - 19/10/2017 03:26 1.830 0
Số điện Thoại: 02133879090
ỦY BAN NHÂN DÂN  HUYỆN TAM Đ­ƯỜNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 09/2016/QĐ-UBND                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            Tam Đường, ngày 26  tháng 10  năm 2016
 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tam Đường

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG
 
          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/ 6/2015;
          Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BTNTMT-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SLao động - Thương binh và Xã hội thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
            Sau khi xem xét Báo cáo số 99/BC-TP ngày 15/9/2016 của phòng Tư pháp huyện về kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật,
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 156A/TTr-PNV ngày 06/9/2016/2016,

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tam Đường”.
(Có Quy định chi tiết kèm theo)
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 23/3/2008 của UBND huyện Tam Đường về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện.
          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện; Trưởng phòng LĐTB&XH huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Sở Tư pháp;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Từ Hữu Hà
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM Đ­ƯỜNG                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
QUY ĐỊNH
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tam Đường
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09 /2016/QĐ-UBND,  ngày 26/10/2016
 của UBND huyện Tam Đường)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Chức năng 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.
3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.
5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình Ghi công liệt sĩ.
6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, thị trấn.
7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với Cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.
8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.
10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
1. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
2. Các Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.
3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định.
Điều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện đã được UBND tỉnh giao.
2. Việc bố trí công tác đối với công chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm thực hiện
Căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy định tại quy định này, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổc chức triển khai thực hiện; xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho công chức phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Nội vụ báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./.
 
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Từ Hữu Hà
 

Tác giả: CTTĐT Tam đường

Nguồn tin: UBND huyện Tam Đường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Số: 897/TB-SVHTTDL

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch

Lượt xem:228 | lượt tải:22

Số: 926 /UBND-VP

V/v thông báo dừng thực hiện các nội dung tại Công văn số 157/ATVSTP-NV ngày 15/5/2024 của Chi cục VSATT

Lượt xem:33 | lượt tải:9

Số: 05 /BC-BATGT

BÁO CÁO Công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2024

Lượt xem:24 | lượt tải:18

Số: 741 /KH - TTYT

KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh Sởi trên địa bàn huyện Tam Đường

Lượt xem:17 | lượt tải:9

Số: 1466 /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Thành lập các Tổ: Trọng tài, thư ký, phục vụ, y tế tại Giải Cầu lông Trẻ, Thiếu niên - Nhi đồng huyện Tam Đường lần thứ II năm 2024

Lượt xem:19 | lượt tải:10

Số: 922 /UBND-BHXH

V/v thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trên địa bàn huyện Tam Đường

Lượt xem:35 | lượt tải:10

Số: 912 /KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn huyện ....

Lượt xem:16 | lượt tải:8

Số: 898 /UBND-TTYT

V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên

Lượt xem:76 | lượt tải:17

Số: 907 /KH-UBND

KẾ HOẠCH Kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao, hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện Tam Đường đến năm 2025

Lượt xem:28 | lượt tải:15

Số 155- CV/BTGHU

Phối hợp triển khai điều tra dư luận xã hội về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)

Lượt xem:74 | lượt tải:17
Covid-19
Dụ thảo chính trị
Cổng dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống một cửa điện tử
Bộ thủ tục hành chính tại huyện Tam Đường
Công khai ngân sách
  • Đang truy cập113
  • Hôm nay30,067
  • Tháng hiện tại577,933
  • Tháng trước1,288,898
  • Tổng lượt truy cập26,059,370
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down