Phòng VH & TT

Thứ tư - 18/10/2017 23:18 2.276 0
Số điện thoại: 021338790045
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TAM Đ­ƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/2016/QĐ-UBND                                                Tam Đường, ngày  26 tháng 10  năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Đường

 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG
 
          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/ 6/2015;
          Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ  Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
            Sau khi xem xét Báo cáo số 107/BC-TP ngày 25/9/2016 của phòng Tư pháp huyện về kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật,
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 163A/TTr-PNV ngày 21/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Đường”.
(Có Quy định chi tiết kèm theo)
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND huyện Tam Đường về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Tư pháp;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Từ Hữu Hà
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TAM Đ­ƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
QUY ĐỊNH
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Đường
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2016/QĐ-UBND, ngày 26/10  /2016 của UBND huyện Tam Đường)
         
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Chức năng
Phòng Văn hóa và Thông Tin có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin; tham mưu và tổ chức, các hoạt động sự nghiệp thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.
 
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn
            1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông trên địa bàn; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình, quảng cáo, báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.     
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
4. Về Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình:
a)  Tổ chức hoạt động, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình và quảng cáo; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực gia đình;
b) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn;
c) Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.
5. Về thông tin và truyền thông:
a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình;
b) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở;
c) Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện;
d) Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông;
đ) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.
            8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của Phòng cho cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn.
          9. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.
10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực quản lý  nhà nước được giao  theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực;
12. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, không quá 03 Phó trưởng phòng và các công chức, viên chức khác, trong đó có 01 lãnh đạo phòng phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông.
1. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của Phòng;
2. Các phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;
3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.
Điều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Phòng Văn hóa và Thông tin được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm thực hiện
Căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy định tại quy định này, phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho công chức phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với phòng Nội vụ báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./.
 
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Từ Hữu Hà
 
 
 
             

 
 

Tác giả: CTTĐT Tam đường

Nguồn tin: UBND huyện Tam Đường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Số: 897/TB-SVHTTDL

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch

Lượt xem:399 | lượt tải:27

Số: 993/UBND-VHTT

V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed để đánh giá chất lượng dịch vụ di động 4G

Lượt xem:13 | lượt tải:5

Số: 60 /VP-YT

V/v phối hợp thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, xử lý mỹ phẩm

Lượt xem:31 | lượt tải:6

Số: 978/UBND-TTYT

V/v triển khai Công văn số 2184/UBND-VX ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về đảm bảo an toàn thực phẩm

Lượt xem:28 | lượt tải:5

Số: 983 /UBND-VP

V/v tham mưu nội dung Hội nghị Đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với đại diện hội viên nông dân năm 2024

Lượt xem:15 | lượt tải:7

Số 07/BATGT-KTHT

ĐĂNG KÝ THI ĐUA Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn huyện Tam Đườn

Lượt xem:13 | lượt tải:5

Số 06/KH-BATGT

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn huyện Tam Đường

Lượt xem:13 | lượt tải:5

Số: 672 /BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện giải ngân các nguồn vốn 06 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:29 | lượt tải:19

Số: 59 /VP-YT

V/v phối hợp thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, xử lý mỹ phẩm

Lượt xem:94 | lượt tải:15

Số: 974 /UBND-TCKH

V/v thực hiện chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, thị trường vàng, tỷ giá, lãi suất và huy động vốn cho đầu tư phát triển

Lượt xem:92 | lượt tải:15
Covid-19
Dụ thảo chính trị
Cổng dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống một cửa điện tử
Bộ thủ tục hành chính tại huyện Tam Đường
Công khai ngân sách
  • Đang truy cập104
  • Hôm nay33,080
  • Tháng hiện tại993,437
  • Tháng trước1,288,898
  • Tổng lượt truy cập26,474,874
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down