CHƯƠNG TRìNH Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Tam Đường khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thứ ba - 15/12/2015 21:44 600 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN TAM ĐƯỜNG
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
   
 Tam Đường, ngày     tháng 12 năm 2015
CHƯƠNG TRìNH

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Tam Đường khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

           
Thời gian làm việc: 2,5 ngày, từ ngày 16-18/12/2015.
Buổi sỏng               : Từ 7­­h 30' đến 11h 30'.
Buổi chiều             : Từ 13h 30' đến 17h 30'.
Địa điểm                : Tại Trung tõm Hội nghị - Văn hoỏ huyện Tam Đường.
 

STT

Nội dung Cơ quan thực hiện
Ngày 16/12/2015  
* Buổi chiều: Phiên họp trù bị bắt đầu từ 14 giờ 00 phút. Thường trực HĐND huyện
Ngày 17/12/2015 (Truyền hỡnh trực tiếp cả ngày)
* Buổi sỏng: Phiờn họp chớnh thức: 8 giờ 00 phỳt.
1 - Chào cờ, cử Quốc ca.
- Giới thiệu đại biểu.
VP HĐND - UBND huyện
2 - Khai mạc kỳ họp. Chủ tịch HĐND huyện
3 - Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phũng - An ninh năm 2015; kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo đánh giá t́nh h́nh thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xă hội 5 năm giai đoạn 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.
- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016.
- Báo cáo của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp năm 2016.
- Báo cáo của UBND huyện về cụng tỏc phũng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lóng phớ năm 2015; nhiệm vụ, giải phỏp năm 2016.
UBND huyện
(Bỏo cỏo túm tắt)
4 - Bỏo cỏo thẩm tra các Báo cáo:
+ Báo cáo của UBND huyện về t́nh h́nh phát triển Kinh tế - Xă hội; đảm bảo Quốc pḥng - An ninh năm 2015; kế hoạch năm 2016; Tờ trỡnh và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xó hội, đảm bảo Quốc phũng - An ninh năm 2016.
+ Báo cáo đánh giá t́nh h́nh thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xă hội 5 năm giai đoạn 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, Tờ tŕnh và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xă hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
Ban KT-XH HĐND huyện
5 - Báo cáo của UBND huyện về tỡnh hỡnh thực hiện thu, chi ngõn sỏch địa phương năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. UBND huyện
6 - Báo cáo của UBND huyện về kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, ghi danh mục đầu tư XDCB năm 2016 (Nguồn ngân sách Nhà nước). UBND huyện
7 - Báo cáo thẩm tra các Báo cáo:
+ Bỏo cỏo của UBND huyện về tỡnh hỡnh thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp năm 2016; Tờ trỡnh và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2016.
+ Báo cáo của UBND huyện về kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, ghi danh mục đầu tư XDCB năm 2016 (Nguồn ngân sách Nhà nước).
Ban KT-XH HĐND huyện
8 - Bỏo cỏo tỡnh hỡnh hoạt động của HĐND huyện năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Thường trực HĐND huyện
9 - Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh
* Buổi chiều
10 - Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về tỡnh hỡnh vi phạm và tội phạm năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
11 - Bỏo cỏo của Chỏnh ỏn Toà ỏn nhõn dõn huyện về cụng tỏc xột xử thi hành ỏn hỡnh sự năm 2015; nhiệm vụ, giải phỏp năm 2016. Chánh án Toà án nhân dân huyện
12 - Báo cáo thẩm tra các Báo cáo:
+ Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về tỡnh hỡnh vi phạm và tội phạm năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp năm 2016.
+ Bỏo cỏo của Chỏnh ỏn Toà ỏn nhõn dõn huyện về cụng tỏc xột xử thi hành ỏn hỡnh sự năm 2015; nhiệm vụ, giải phỏp năm 2016.
Ban Pháp chế HĐND huyện
13 - Đề án, Tờ trỡnh, dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề ỏn: ‘‘Phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tam Đường’’. UBND huyện
14 - Báo cáo thẩm tra: Đề án, Tờ trỡnh, dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề ỏn: ‘‘Phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tam Đường’’ Ban KT-XH HĐND huyện
15 - Thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2015 và những kiến nghị với HĐND và UBND huyện. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện
16 - Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện
17 Tờ trỡnh về dự toỏn kinh phớ hoạt động của HĐND huyện năm 2016. Thường trực HĐND
18 - Tờ trình về chương trỡnh giỏm sỏt của HĐND huyện năm 2016. Thường trực HĐND huyện
19 - Gợi ý và chia Tổ thảo luận. Thường trực HĐND huyện
Ngày 18/12/2015: Buổi sỏng
20 - Đại biểu thảo luận tại tổ (Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút)
 Buổi chiều (Truyền hỡnh trực tiếp)
21 Bỏo cỏo của UBND huyện về kết quả giải quyết cỏc ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12; kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện. UBND huyện
22 - Bỏo cỏo túm tắt ý kiến thảo luận tại Tổ. Thường trực HĐND huyện
23 - Giải trỡnh của UBND huyện về một số nội dung trong thảo luận. Đại diện UBND huyện
24 - Chất vấn và trả lời chất vấn. Thường trực HĐND huyện
25 Thụng qua cỏc Nghị quyết:
1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xó hội, đảm bảo Quốc phũng - An ninh năm 2016.
2. Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2016.
3. Nghị quyết về ghi danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (Nguồn ngân sách Nhà nước).
4. Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xă hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
5. Nghị quyết về thông qua Đề ỏn: ‘‘Phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tam Đường’’.
6. Nghị quyết về Chương tŕnh giám sát năm 2016 của HĐND huyện.
7. Nghị quyết về quyết toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2015,; dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2016.
 
 
Đoàn Thư ký
 
 
26 - Bế mạc kỳ họp. Chủ tịch HĐND huyện
       
Ghi chỳ: Ngoài cỏc tài liệu được trỡnh bày trờn Hội trường, Thường trực HĐND huyện gửi tới cỏc vị đại biểu HĐND huyện một số văn bản đề nghị cỏc vị đại biểu tự nghiờn cứu, thảo luận như tài liệu chớnh thức:
1. Báo cáo của UBND huyện về công tác cải cách hành chính năm 2015; nhiệm vụ, giải phỏp năm 2016.
2. Bỏo cỏo của UBND huyện về tỡnh hỡnh sử dụng biờn chế hành chớnh sự nghiệp năm 2015; kế hoạch sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2016.
3. Bỏo cỏo của UBND huyện về tỡnh hỡnh thi hành ỏn dõn sự năm 2015; nhiệm vụ, giải phỏp năm 2016.
 4. Bỏo cỏo tổng kết Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 29/7/2011 về việc thông qua Đề án tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức cấp xó, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015.
5. Bỏo cỏo tổng kết Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 về việc thông qua Chương trỡnh giảm nghốo nhanh và bền vững giai đoạn 2011 - 2015.
6. Bỏo cỏo tổng kết Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của HĐND huyện về thông qua Chương trỡnh phát triển kinh tế rừng giai đoạn 2011 - 2015.
7. Báo cáo của HĐND huyện về tổng hợp cỏc ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12; kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện.
8. Báo cáo của HĐND huyện về tỡnh hỡnh sử dụng kinh phí hoạt động năm 2015 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2016.       
9. Báo cáo của UBND huyện giải trỡnh những nội dung khỏc nhau giữa Bỏo cỏo, Tờ trỡnh và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện với ý kiến thẩm tra của cỏc Ban HĐND huyện.
(Trong quỏ trỡnh điều hành kỳ họp, Chủ toạ sẽ căn cứ vào nội dung, chương trỡnh để điều hành cho phự hợp, đảm bảo thời gian và chất lượng kỳ họp).
 
                                                                                THƯỜNG TRỰC HĐND
 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tamduong.laichau.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down