ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Thứ tư - 18/05/2022 23:50 849 0
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP HUYỆN TAM ĐƯỜNG
(21/9/2002 – 21/9/2022)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP HUYỆN TAM ĐƯỜNG
(21/9/2002 – 21/9/2022)
(Kèm theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGHU, ngày 08/5/2022
của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường)
-----
I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP HUYỆN TAM ĐƯỜNG
Ngày 14/01/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2002/NĐ-CP, điều
chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Mường Lay để thành lập
huyện Mường Nhé và chia tách huyện Phong Thổ để thành lập huyện Tam
Đường, tỉnh Lai Châu. Theo Nghị định này huyện Phong Thổ được chia thành 2
huyện Tam Đường và Phong Thổ ngày nay. Việc chia tách, thành lập huyện Tam
Đường xuất phát từ yêu cầu phát triển chung của đất nước trong thời kỳ đổi mới,
xu thế và điều kiện phát triển của khu vực Tây Bắc và tâm tư, nguyện vọng của
Nhân dân các dân tộc trong huyện.
Ngày 09/9/2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Quyết định số
572-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời huyện Tam
Đường gồm 32 đồng chí, do đồng chí Lê Xuân Phùng giữ chức vụ Bí thư Huyện
ủy. Ngày 21/9/2002, Huyện ủy lâm thời chính thức ra mắt và đi vào hoạt động,
đây cũng chính là dấu mốc lịch sử đáng ghi nhớ trong tiến trình xây dựng và phát
triển của huyện Tam Đường.
Ban đầu mới thành lập, huyện Tam Đường có tổng diện tích tự nhiên là
82.843,7 ha, dân số 52.567 nhân khẩu, gồm 15 xã, thị trấn (Lả Nhì Thàng, Thèn
Sin, Sùng Phài, Nậm Loỏng, Nùng Nàng, San Thàng, Tả Lèng, Bản Hon, Bản
Giang, Hồ Thầu, Bình Lư, Bản Bo, Khun Há, Nà Tăm và Thị trấn Phong Thổ). Để
đáp ứng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội; huyện Tam
Đường trải qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính theo các Nghị quyết của
Quốc hội, Nghị định của Chính phủ: Năm 2003 tỉnh Lai Châu được tách thành 2
tỉnh Lai Châu (mới) và Điện Biên, huyện Tam Đường thuộc tỉnh Lai Châu; năm
2004 huyện Tam Đường được tách ra để thành lập Thị xã Lai Châu và Thị trấn
Tam Đường được thành lập trên cơ sở một phần diện tích, dân số của xã Bình Lư;
năm 2006 xã Sơn Bình được thành lập trên cơ sở tách một phần diện tích và dân
số của xã Bình Lư, đồng thời chuyển xã Lả Nhì Thàng về huyện Phong Thổ; năm
2008 xã Giang Ma được thành lập trên cơ sở tách xã Hồ Thầu thành 2 xã Giang
Ma và Hồ Thầu; năm 2020 xã Sùng Phài sáp nhập vào Thành phố Lai Châu.
Đến nay, huyện Tam Đường có tổng diện tích tự nhiên là 66.315,44 ha, gồm
13 xã, thị trấn (Thèn Sin, Nùng Nàng, Tả Lèng, Bản Hon, Bản Giang, Giang Ma,
Hồ Thầu, Bình Lư, Sơn Bình, Bản Bo, Khun Há, Nà Tăm và Thị trấn Tam
Đường), 126 bản, dân số trên 57.000 người, với 12 dân tộc cùng sinh sống, trong
2
đó dân tộc H’Mông chiếm 36,89%; dân tộc Thái 15,1%; dân tộc Kinh 15,25%;
dân tộc Dao 9,68%; dân tộc Giáy 8,37%; dân tộc Lào 7,96%; dân tộc Lự 5,49, còn
lại là dân tộc khác.
20 năm thành lập huyện là một giai đoạn lịch sử có ý nghĩa trọng đại trong sự
nghiệp phát triển của huyện Tam Đường; đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện.
II. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG QUA 20 NĂM
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Sau khi chia tách, thành lập, huyện Tam Đường cũng phải đối mặt với những
khó khăn, thách thức: là một huyện nghèo, cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng phục
vụ sản xuất, dân sinh còn thấp kém; tốc độ phát triển kinh tế - xã hội chưa cao,
chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ bé và manh mún; đời
sống vật chất tinh thần của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm tỷ
lệ cao; đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của một số phòng ban, đoàn
thể cấp huyện còn thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ,...
Tuy nhiên, Đảng bộ huyện cũng đã xác định được những lợi thế: Là một
trong những địa bàn chiến lược của tỉnh, nằm trên chuỗi đô thị biên giới miền Tây
Bắc, có hệ thống giao thông thuận tiện để giao lưu kinh tế và văn hoá; có tiềm
năng, thế mạnh về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, hệ thống sông suối, thung lũng,
cảnh quan thiên nhiên,... để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển nông
nghiệp, du lịch. Tam Đường vốn có nền văn hóa lâu đời, cần cù, sáng tạo trong
lao động sản xuất... Đây là những thuận lợi cơ bản để xây dựng quê hương.
Vì vậy, cùng với việc bàn thảo các chương trình, kế hoạch phát triển Kinh tế
- xã hội; Đảng bộ, chính quyền huyện tập trung sắp xếp bộ máy, cơ sở vật chất,
phát động các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự
lực, tự cường; phát huy những tiềm năng, thế mạnh s n có, tranh thủ sự hỗ trợ đầu
tư của Trung ương, của Tỉnh để từng bước xây dựng huyện ngày càng phát triển
toàn diện và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.
1. Lĩnh vực kinh tế
- Kinh tế phát triển ổn định, có bước tăng trưởng khá, thu nhập bình quân
đầu người năm 2021 đạt 34 triệu đồng/năm, tăng 28 triệu đồng so với năm 2002;
bình quân lương thực đầu người 719kg/người/năm, tăng 407kg so với năm 2002.
- Cơ cấu kinh tế dần chuyển dịch đúng hướng, gắn với tiềm năng, thế mạnh
của huyện; tỷ trọng nông - lâm nghiệp và công nghiệp giảm, tỷ trọng ngành dịch
vụ tăng mạnh so với năm thành lập (nông- lâm nghiệp giảm 3,54%; công nghiệp
giảm 12,35%, dịch vụ tăng 15,9% so với năm 2002). Việc phát triển các thành
phần kinh tế được quan tâm, đến nay, huyện có 1.321 doanh nghiệp, hợp tác xã,
3
cơ sở sản xuất kinh doanh (tăng 20 doanh nghiệp, 716 cơ sở sản xuất kinh doanh
so với năm 2002).
- Lĩnh vực nông - lâm nghiệp phát triển khá nhanh; với chính sách thu hút,
ưu tiên đầu tư, các chương trình, dự án, việc liên kết giữa doanh nghiệp và người
dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển hạ tầng
thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp, huyện đã phát triển và mở rộng một số
cây trồng chủ lực có lợi thế, giá trị kinh tế cao, hình thành các vùng sản xuất tập
trung, thâm canh theo vùng và một số vùng sản xuất gắn với chế biến (Dong riềng
ở Bình Lư, Chè ở Bản Bo). Chăn nuôi dịch chuyển sang phát triển theo hướng bán
công nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt trên 5%/năm;
các diện tích mặt nước được khai thác, sử dụng có hiệu quả để phát triển thủy sản,
đến nay, tổng diện tích thủy sản 210,7 ha, sản lượng 776 tấn. Lĩnh vực lâm nghiệp
được đẩy mạnh trên nhiều mặt, đạt được kết quả tích cực từ giao đất, giao rừng
cho hộ gia đình đến công tác quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ, trồng mới và chi trả
chế độ về bảo vệ, phát triển rừng; tỷ lệ che phủ rừng hiện nay của huyện đạt
49,8% (tăng 17,8% so với năm 2002).
- Chương trình xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm, đã huy động
cả hệ thống chính trị, các tổ chức và người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn
mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn có sự đổi thay rõ
nét; toàn huyện có 08/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17 tiêu chí/xã.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) đạt được kết quả tích
cực, đến nay huyện có 09 sản phẩm được tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế như công nghiệp
chế biến nông, lâm sản, tiểu thủ công nghiệp truyền thống, khai thác chế biến
khoáng sản, vật liệu xây dựng,... được quan tâm thu hút đầu tư, phát triển; năm
2021, giá trị sản xuất đạt 227,6 tỷ đồng.
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển đột phá, sản xuất, đi lại
của Nhân dân ngày càng thuận tiện, chất lượng cuộc sống từng bước được nâng
cao. Sau chia tách, thành lập, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây
dựng cơ sở hạ tầng của huyện mới, huyện đã huy động các nguồn lực từ các
chương trình, dự án của Trung ương, tỉnh, kết hợp với nguồn lực của huyện, sớm
ưu tiên cho xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng
kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện và hạ tầng đô thị; đến nay, 100% xã có
đường ô tô từ huyện đến trung tâm được cứng hóa, 100% số bản có đường tới bản
được cứng hóa, 99,8% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; trụ sở làm việc các
cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn, trường học, bệnh viện, sân vận
động, nhà văn hóa, các công trình phúc lợi công cộng được xây mới, nâng câp, tu
4
bổ, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, nhu cầu văn
hóa của Nhân dân.
- Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá nhanh, nhất là hoạt động dịch
vụ du lịch; nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên, thu hút đầu tư, quảng bá, liên kết
phát triển du lịch được quan tâm thực hiện. Đến nay, trên địa bàn huyện có 14 điểm
du lịch, di tích danh lam thắng cảnh được Trung ương, tỉnh công nhận; bảo tồn,
khôi phục 3 lễ hội truyền thống, các hoạt động du lịch khá đa dạng về loại hình
như du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, du lịch sinh thái; lượng khách đến thăm
quan, du lịch tăng mạnh hàng năm, nhất là trong năm 2019, 2020 (khoảng trên 170
nghìn lượt khách mỗi năm).
2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
- Giáo dục và Đào tạo đã từng bước phát triển toàn diện, đồng bộ trên các mặt
từ quy mô, chất lượng đến điều kiện dạy và học. Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục
THCS mức độ 1, xóa mù chữ mức độ 1. Hệ thống trường lớp học, cơ sở vật chất,
thiết bị, đồ dùng dạy học được đầu tư, sửa chữa, đáp ứng yêu cầu dạy học và nuôi
dưỡng học sinh bán trú; tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố đạt 99,9% (tăng gần
45% so với năm 2002), có 21 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 100% so với ngày
thành lập). 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, số giáo viên dạy giỏi,
học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đỗ vào các trường đại học tăng mạnh. Quan tâm đẩy
mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, làm tốt công tác khuyến học khuyến tài.
- Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân được chú trọng. Mạng lưới
y tế, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị từ huyện đến xã được đầu tư đảm bảo
điều kiện phục vụ chăm sóc và khám chữa bệnh cho nhân dân, kịp thời phòng
chống các dịch bệnh. Nhất là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phát sinh và
diễn biến phức tạp trên toàn cầu, toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn huyện
đồng sức, đồng lòng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng
chống dịch; hệ thống y tế của huyện đã tham gia tích cực vào việc kiểm soát dịch
bệnh, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân. Các chương trình mục tiêu
Quốc gia về y tế, Đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viên E Trung ương đến năm
2020 được triển khai tích cực, hiệu quả; 100% xã, thị trấn được công nhận đạt Bộ
tiêu chí Quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 5,4.
- Hoạt động thông tin, truyền thông phát triển mạnh mẽ, từng bước đáp ứng
nhu cầu tiếp nhận thông tin và giải trí của Nhân dân. Phong trào Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng, chất lượng xây dựng
danh hiệu văn hóa của các khu dân cư, hộ gia đình được nâng lên; các thiết chế
văn hóa được quan tâm xây dựng, tu bổ khá đồng bộ, 100% xã, thị trấn, 96% bản
có nhà văn hóa. Phong trào thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng
5
phát triển khá sôi động, đa sắc màu vừa có nét hiện đại, vừa duy trì, bảo tồn và
phát triển giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, dân tộc; một số giá trị văn
hóa của đồng bào các dân tộc đã được bảo tồn, phát triển thành sản phẩm du lịch
đặc trưng. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi và phát huy hiệu quả; hệ
thống đài truyền thanh huyện, truyền thanh xã, Cổng thông tin điện tử của huyện
được đầu tư xây dựng, nâng cấp phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Toàn huyện hiện có 01 trạm phát lại truyền hình, 12 trạm truyền thanh cơ sở (tăng
11 trạm so với năm 2005), tỷ lệ người được nghe Đài tiếng nói Việt Nam đạt
100%, tỷ lệ người được xem truyền hình Trung ương đạt 95% (tăng 25% so với
năm 2005).
- Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có
công được quan tâm triển khai thực hiện; thu nhập và chất lượng cuộc sống của
Nhân dân nói chung và các hộ chính sách từng bước được nâng lên. Chương trình
mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ
nghèo giảm bình quân 6-7%/năm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm có
chuyển biến tích cực, trung bình mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 500-700
lao động; đến 2021 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,46%.
- Đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có niềm tin tôn giáo được quan tâm
chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần, tin tưởng, đồng thuận trong thực hiện các
chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,
xây dựng gia đình, khu dân cư ấm no, hạnh phúc, văn minh, tiến bộ.
3. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã
hội được đảm bảo; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá
của các thế lực thù địch, phần tử xấu. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc” được phát huy có hiệu quả; quan tâm chăm lo xây dựng huyện thành khu vực
phòng thủ vững chắc; tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ
tiêu, chất lượng; lực lượng vũ trang địa phương, cơ sở được xây dựng vững mạnh
toàn diện, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
4. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị
Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công 5 kỳ Đại
hội; luôn xác định công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm
vụ then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặt lên hàng đầu, huyện có nhiều
đổi mới về phương thức tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; công tác thông tin, tuyên truyền, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế
6
lực thù địch được tăng cường, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng,
giữ vững sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Triển khai thực
hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW
của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” gắn với Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI, XII,
XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, được
đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng; qua đó
đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng tổ chức đảng và
mỗi cán bộ, đảng viên.
Công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo
tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII được quan tâm chỉ đạo, thực hiện
theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh
hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên; năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng
viên được tăng cường; hiện Đảng bộ huyện có 51 chi, đảng bộ cơ sở với gần
2.700 đảng viên (tăng 36 tổ chức cơ sở đảng, hơn 2.200 đảng viên so với năm
2002). Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở từng bước được chuẩn hóa, đảm bảo số
lượng, không ngừng được nâng lên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận
chính trị; tính đến hết năm 2021 toàn huyện có 1764 cán bộ, công chức, viên
chức, trong đó: đại học và sau đại học chiếm 63,3%; trình độ cao cấp lý luận
chính trị, cử nhân chiếm 3,8%; trung cấp lý luận chiếm 20,57%.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực
hiện thường xuyên, đúng quy trình, quy định; qua đó đã chủ động ngăn ngừa, hạn
chế khuyết điểm, sai phạm, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng,
đảng viên, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực trên cả ba
mặt: Tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa và phát hiện, xử lý. Công tác dân vận
của cả hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực với phương châm hướng
mạnh về cơ sở bằng nhiều phong trào thiết thực; việc thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp, nhiều cách làm hay, mô hình mới, nhiều điển
hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp được nâng lên, nhất là
trong việc quyết định và giám sát việc triển khai những vấn đề quan trọng của địa
phương. Năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của UBND và các cơ
quan quản lý nhà nước tiếp tục được nâng lên, nhất là trong việc thu hút đầu tư,
phát triển kinh tế, xã hội. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp đạt được
những kết quả tích cực; cơ chế một cửa - một cửa liên thông cơ bản hoạt động
hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng
7
công nghệ thông tin trong quản lý điều hành được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của Nhân dân được thực
hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở ngày
càng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy được vai trò tập hợp
quần chúng, tạo nhiều phong trào thi đua rộng rãi trên các lĩnh vực; phát huy vai
trò làm chủ của Nhân dân, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây
dựng Đảng, chính quyền. Chú trọng nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng chính
đáng của Nhân dân; tập hợp, đoàn kết Nhân dân các dân tộc, góp phần ổn định
chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Có thể khẳng định rằng: Sau 20 năm chia tách, thành lập, huyện Tam
Đường ã ạt ược những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, tạo ược
những d u n khá r n t v phát tri n kinh tế- xã hội quốc phòng, an ninh;
công tác xây dựng Đảng ược tăng cường, hệ thống chính trị từng bước ược
kiện toàn, hoạt ộng hiệu lực, hiệu quả, ời sống của Nhân dân ngày càng
phát tri n, góp phần vào thành tựu chung của t nước trong công cuộc ổi
mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA 20 NĂM XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN
Một là, giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết; quán triệt và vận dụng
đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của huyện; tranh thủ sự quan tâm
lãnh đạo, hỗ trợ của Tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh trong
triển khai các nhiệm vụ chính trị.
Hai là, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ vừa bảo đảm
sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với hệ thống chính trị trong
suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển của địa phương, vừa phát huy tính chủ
động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.
Ba là, huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư
phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
điều hành của chính quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm,
tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, đảng viên, phát huy tính nêu
gương của người đứng đầu.
Bốn là, phát huy tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân
khảo sát, nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế. Xây dựng kế hoạch, giải
pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể; tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của trung ương, của
tỉnh tập trung giải quyết, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm đúng mức đến
phát triển nông, lâm nghiệp, tập trung xây dựng nông thôn mới đúng hướng; tăng
8
cường quảng bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư cho phát triển du lịch và sản xuất nông
nghiệp hàng hóa tập trung chất lượng cao.
Năm là, thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố
lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; phát huy tinh thần làm chủ của Nhân
dân trong tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở.
IV. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VÀ NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT
ĐƯỢC, TAM ĐƯỜNG TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Những kết quả đạt được sau 20 năm thành lập huyện chính là hành trang đầy
hứa hẹn làm tăng thêm thế và lực mới, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển cao
hơn theo tinh thần tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Tam Đường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đó là: “Tăng cường xây dựng
Đảng bộ và hệ thống chính trị trọng sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát
triển nông nghiệp hàng hóa tập trung chất lượng cao; nâng cao chất lượng xây
dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc
sức khỏe Nhân dân; tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững; đẩy
mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống
tốt đẹp của các dân tộc; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần cho Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đến năm 2025, Tam Đường trở thành huyện nông thôn mới”.
Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong
huyện quyết tâm thực hiện có hiệu quả 2 chương trình trọng điểm là: (1) Phát
triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm (2) Phát
triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời
thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tập trung phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế theo hướng phát
huy tiềm năng lợi thế của huyện. Tiếp tục quy hoạch và phát triển sản xuất nông
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tập trung
phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng
hóa tập trung, vùng nông thôn. Thu hút đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp
có lợi thế của huyện. Duy trì, phát triển các điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam
thắng cảnh đã được công nhận; tập trung quy hoạch chi tiết phát triển du lịch, xây
dựng mới một số điểm du lịch. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi
trường thuận lợi, bình đẳng cho phát triển các thành phần kinh tế, thu hút đầu tư
vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ, du lịch.
9
Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện các hoạt động
trong lĩnh vực văn hóa – xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và
đào tạo, thực hiện tốt các mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo. Thực hiện đồng bộ,
hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh ứng
dụng khoa học - công nghệ, ưu tiên ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong
công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia
tăng cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hoá”. Thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em. Đẩy mạnh
xây dựng và phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng thông tin - thể thao. Giải quyết
tốt các vấn đề lao động, việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.
Ba là, tăng cường công tác an ninh - quốc phòng; giữ vững ổn định chính trị,
đảm bảo an ninh - quốc phòng. Đẩy mạnh các hoạt động tư pháp, công tác nội
chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Bốn là, tiếp tục lãnh đạo đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo quy
định pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Ủy ban nhân
dân các cấp và năng lực cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân
vào thực tiễn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương hành
chính, các biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Năm là, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng. Tiếp tục đối mới nội dung, phương thức
hoạt động; xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -
xã hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo về quyền và các lợi ích
hợp pháp, chính đáng cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân; nâng cao hiệu quả
hoạt động giám sát và phản biện xã hội.
Sáu là, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới nội
dung, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và
cán bộ; đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật
Đảng; thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận.
* * *
* *
Kỷ niệm 20 năm, đánh dấu một chặng đường đầy tự hào và cũng là sự tiếp
nối một thời kỳ mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với truyền
thống của một huyện anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Tam
Đường sẽ đoàn kết nhất trí, năng động, phát huy nội lực của mình, vận dụng một
cách sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện và đặc điểm thực tế của
10
huyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XX đề ra, xây dựng huyện Tam Đường ngày càng phát triển bền vững, đạt chuẩn
Nông thôn mới năm 2025; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phấn khởi, tự hào trước những thành tựu to lớn đã đạt được, toàn thể cán bộ,
Nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào
thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm
20 năm lập huyện.
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down