HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Tam Đường

Thứ tư - 18/05/2022 23:44 1.590 0
tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Tam Đường
(21/9/2002- 21/9/2022)
HƯỚNG DẪN
tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Tam Đường
(21/9/2002- 21/9/2022)
-----
Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/BCĐ, ngày 28/4/2022 của Ban Chỉ đạo tổ
chức Lễ kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập huyện Tam Đường (21/9/2002-
21/9/2022); Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm ôn lại quá trình thành lập và phát triển, khơi dạy lòng tự hào, truyền
thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường của Đảng bộ,
đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện; tổng kết thực tiễn, đánh giá những
thành tựu phát triển sau 20 năm chia tách, thành lập, rút ra bài học kinh nghiệm
cho chặng đường phát triển tiếp theo.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực,
hiệu quả, nhất là trong tình hình đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp,
khó lường.
Lồng ghép tuyên truyền kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập huyện gắn với
tuyên truyền kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,
an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị; tạo
không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, những thành tựu nổi bật của
huyện sau 20 năm thành lập: về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an
ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
- Tuyên truyền cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân trong huyện phát huy
truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng
tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ huyện;
Nghị quyết XIV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm
đưa huyện Tam Đường phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn
nông thôn mới.
- Tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch, tiềm năng thế
mạnh của địa phương để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.
HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 42-HD/BTGHU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tam Đường, ngày 08 tháng 5 năm 2022

2
(Có Đề cương tuyên truyền kèm theo)
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: Trang thông tin
điện tử của huyện; đài truyền thanh huyện; hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, các
trang mạng xã hội.
- Tuyên truyền cổ động trực quan trên các panô, băng rôn, bảng khẩu hiệu;
thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao; treo cờ tổ quốc….
- Tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên
truyền viên cơ sở; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, khu dân cư.
IV. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
- Thời gian tuyên truyền từ ngày 10/5/2022 đến ngày 30/9/2022 (Tập trung
đợt cao điểm trong tháng 9/2022).
- Thời gian treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền: Bắt đầu từ ngày 15/9/2022
đến hết ngày 25/9/2022
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Tam Đường
(21/9/2002- 21/9/2022)!
2) Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường thi đua
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Tam Đường
(21/9/2002- 21/9/2022)!
3) Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường quyết
tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ
2020-2025!
4) Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tam Đường quyết tâm đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
5) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
6) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
7) Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy: Thường xuyên chỉ đạo phổ biến,
tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính
quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường sau 20 năm xây dựng và phát
triển. Tích cực chia sẻ các thông tin tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập
huyện trên các trang, nhóm fanpage của địa phương, đơn vị. Tập trung tuyên
truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền cổ động trực quan; treo
3
cờ và câu khẩu hiệu trước cơ quan, đơn vị; treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình bảo
đảm thời gian quy định, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Thường
xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân
tộc huyện Tam Đường sau 20 năm xây dựng và phát triển.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận
động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực lao động, sản xuất hưởng
ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20
năm ngày thành lập huyện.
3. Phòng Văn hóa thông tin huyện: Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc
triển khai các hoạt động tuyên truyền; tăng cường quản lý Nhà nước, kịp thời phát
hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, không
đúng định hướng trên mạng liên quan đến hoạt động kỷ niệm.
4. Trung tâm Văn hóa, Thể Thao và Truyền thông: Thường xuyên tổ chức
tuyên truyền bằng nhiều hình thức theo thế mạnh của ngành, thông qua các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền trực quan, thông tin lưu động; tin, bài, phóng sự,...
mở chuyên mục trên cổng thông tin điện tử huyện.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ (b/c),
- Các TCCS Đảng,
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện,
- TT VHTT và TT huyện,
- Phòng Văn hóa thông tin huyện,
- Lưu: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đỗ Đăng Hợi

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down